Gündem

Araklı Belediyesi Personel Alım İlanı

Araklı Belediyesi Personel Limited Şirketi bünyesinde çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacaktır. Personel alımı ile ilgili başvuru şekli, başvuru şartları, başvuru için istenen belgeler, giriş sınavı ve tarihi ile sınav yeri aşağıda belirtilmiştir.

1) Başvuru Şekli

Adaylar 16.02.2021 Salı (dahil) – 26.02.2021 Cuma (dahil) tarihleri arasında Araklı Belediyesi`nin (www.arakli.bel.tr), internet adresleri üzerinden müracaatlarını yapacaklardır. Adaylar başvuru için istenen belgeleri başvuru sayfasına yüklemek zorundadırlar. (Eksik belge ile başvuran adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.)

2) Başvuru Şartları

 1. Başvuru tarihi itibariyle 18 (onsekiz) yaşını tamamlamış olmak.
 2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin “Genel Şartlar” başlıklı A bendinin;1.Türk Vatandaşı olmak,4.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,5.(Değişik: 23/1/2008 – 5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.7.53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…) akıl hastalığı (…) bulunmamak şartlarını taşımak.
 3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.
 4. Askerlik görevini yerine getirmiş olmak veya muaf olmak.
 5. Kanun ya da Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.
 6. Başvuracağı iş pozisyonuna ait EK-1`de yer alan özel şartları taşımak.
 7. Başvurular, en fazla 1 (bir) iş pozisyonuna yapılacak olup, 1 (bir) den fazla iş pozisyonuna başvurulamayacaktır. Başvuru belgelerinde eksiklik tespit edilen adayların başvuruları değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3) Başvuru İçin İstenen Belgeler

Başvurduğu iş pozisyonuna ilişkin EK-1`deki aranan nitelikler ve istenen belgeler. (PDF veya JPEG formatı);

 1. Öğrenim Durumu Belgesi
 2. e-Devlet’ten Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi.
 3. Adli sicil kaydı.
 4. Sürücü Belgesi. (e-devlet üzerinden).
 5. Askerlik Hizmetini tamamlamış olmak(terhis belgesi) veya muaf durum belgesi.
 6. Src 2-4, Psikoteknik ve G sınıfı (Ekskavatör,Greyder, Yükleyici ve Kazıcı-Yükleyici) sürücü belgeleri (e-devlet üzerinden).

4) Giriş Sınavı ve Tarihi

• Başvuru belgelerinin incelenmesinin ardından, uygun şartları taşıyan adayların listesi, son başvuru tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde; Araklı Belediyesi`nin (www.arakli.bel.tr), internet adresleri üzerinden yayınlanacak ve bu kişiler sınav komisyonu tarafından çağrılacaklardır.

• Başvuru ile ilgili itirazlar, uygun şartları taşıyan adayların listesinin yayınlanmasından itibaren 3 (üç) gün içerisinde Araklı Belediyesi’ne yazılı olarak yapılabilecektir.

• Sınava çağırılan adayların, aday başvuru kayıt belgesini yanlarında getirmeleri zorunludur.

• Sınav, başvurulan iş pozisyonuna göre sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılacaktır.

• Sınavda adayların; mesleki bilgi ve yetenek, davranış, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, mesleğe uygunluğu, saha çalışmasındaki yeterliliği gibi niteliklere sahip olup olmadıkları ölçülecektir. Başvuru veya işe giriş işlemleri için istenilen belgelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak olup, göreve başlatılmayacaklar, göreve başlatılmış olsalar dahi iş akitleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyeceklerdir ve haklarında Türk Ceza Kanunu`nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

• Sınav sonuçları, Araklı Belediyesi`nin (www.arakli.bel.tr) internet adresleri üzerinden yayınlanacaktır.

• Sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından Araklı Belediyesi’nin belirleyeceği yer ve tarihte Noter huzurunda çekilecek kura sonucunda asıl liste belirlenecektir.

  Asıl aday listesi ile her 1 (bir) kişi için 2 (iki) adet olacak şekilde yedek aday listesi Araklı Belediyesi`nin (www.arakli.bel.tr), internet siteleri üzerinden ilan edilecektir.

5) Sınav Yeri

   Araklı Belediyesi tarafından belirlenecek yerlerde.

ÜnvanıEğitim ŞartıKontenjanCinsiyet
Zabıta Yardımcı Personeli (Kontrolör Yardımcısı (diğer))Lisans3Erkek
Temizlik GörevlisiEn az ilköğretim mezunu olmak12Erkek
ŞoförEn az ilköğretim mezunu olmak4Erkek
Oparatör (Eksvatör)En az ilköğretim mezunu olmak1Erkek
Oparatör (Greyder)En az ilköğretim mezunu olmak1Erkek
Oparatör (Loder ve Beko Loder)En az ilköğretim mezunu olmak3Erkek
Şehir PlancısıLisans1Kadın/Erkek
İnşaat MühendisiLisans1Erkek
Harita MühendisiLisans1Erkek
Başvuru şartları için EK-1’deki tabloyu inceleyiniz !

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu